Comandos del shell

De castillowiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

En aquest article estan les ordres bàsiques que cal controlar abans de posar-se a fer scripts.

A banda d'aquests, cal utilitzar el Grep, awk i Sed. I es recomana llegit Comandos interesantes

No estan totes les opcions, per veure tot el que poden fer, executa el manual en línia amb man <comanda>

Exercicis resolts del shell de Linux

Comm

Aquest comandament compara dos fitxers ordenats.

El resultat és una eixida en 3 columnes. La primera columna conté les línies úniques al primer fitxer, la segona les úniques al segon i la tercera les comuns. Es poden eliminar columnes amb -1, -2 i -3.

Per tant, les següents combinacions amb fitxers A i B són:

 • comm -1 A B : B
 • comm -2 A B : A
 • comm -3 A B : AΔB (Diferencia simètrica)
 • comm -12 A B: A∩B (Intersecció)
 • comm -13 A B: B-A (Diferència de conjunts)
 • comm -23 A B: A-B (Diferència de conjunts)

Cut

Serveix per tallar les línies segons un criteri .

Opcions

 • -c talla per caràcters , es pot establir un principi i un final .
 • -f talla per columnes . El delimitar de les columnes es posa amb -d

Les columnes s'especifiquen separades amb comes (no pot reordenar), es pot especificar un rang posant NM o -N o N - per dir que volem des del principi fins a N o des de N fins al final .

Exemples

$ cut -d: -f1,3 /etc/passwd


Mostra l'hora actual :

$ date | cut -c12-19

Obtenir la MAC

$ ifconfig eth0 | grep HWaddr | cut -d"" -f11

Donar format a un telèfon :

$ echo '950000000' | cut --output-delimiter "-" -c1-2,3-5,6-

Head i tail

Ordres per veure , respectivament , el principi i el final de fitxers .

Es pot definir la quantitat de línies que es volen veure .

Exemples

$ (head -5 ; tail -5) < dades

Ordre per veure les primeres 5 línies i les últimes 5 línies d'un fitxer . El ( ) serveix per agrupar els dos comandaments i que acceptin la mateixa entrada estàndard .

nl

Aquest comandament sense arguments mostra les línies d'un fitxer, de manera similar al cat -n, però no numera les que no tenen res escrit:

$ nl AnalogReadSerial.ino 
  1	/*
  2	 AnalogReadSerial
   ....

Amb -b podem indicar una expressió regular que indica les línies que sí són numerades:

$ nl -b 'pA' AnalogReadSerial.ino
   /*
  1	 AnalogReadSerial

Paste

( Veure també [ [ # Cut | cut ] ] )

Paste serveix per unir diversos fitxers però en diferents columnes de la sortida .

Exemples

Per exemple , tenim els fitxers:

== > dades1 < ==
1
2
3
== > dades2 < ==
a
b
c
== > dades3 < ==
*
**
***

Fem servir el paste per veure'ls en columnes :

$ Paste dades*
1 a *
2b **
3.c ***

seq

Serveix per a obtindre una seqüencia numèrica.

$ seq 1 10

En general, es recomana utilitzar l'expansió de claus per a fer el comandament anterior:

$ echo {1..10}

Ja que no executa un altre procés i és més ràpid al ser natiu de bash. No obstant seq permet més opcions com establir l'interval:

$ seq 1 2 100 

Aquest trau els parells.

També permet treballar en decimals:

$ seq .5 .25 3.25

Sort

El comandament sort ordena el que li entra per la entrada estàndard. Si no especifiquem res, ordena alfabèticament. Però accepta opcions com:

 • -n: Ordenar numèricament.
 • -r: Ordenar inversament.
 • -R: Ordenar de forma aleatòria.

Altres opcions són més sofisticades, com la -k en la que pots indicar la columna per la qual vols ordenar. Això combinat amb -t per indicar el delimitador, permet ordenacions tan complexes com la següent, en la que s'ordena numèricament una llista d'IPs:

$ cat ips.txt | sort -n -t . -k 1,1 -k 2,2 -k 3,3 -k 4,4

Tr

Tradueix caràcters o els esborra. Agafa els caràcters de l'entrada i els tradueix en funció dels paràmetres .

Cal tenir en compte que tr treballa amb la taula d'ASCII, de manera que podem establir un rang entre els caràcters a traduir :

$ echo " Hola" | tr 'a-z' 'A-Z'

Per passar a majúscules o:

$ echo "Missatge" | tr '\!-~' 'P-~\!-O'

Per xifrar segons el xifrat César tots els caràcters imprimibles del missatge amb un desplaçament de 47 . Per això tradueix de ! a ~ ( tots els caràcters imprimibles de ASCII ) pel rang de P a ~ seguit del rang de ! a O. És l'anomenat ROT47 , que és una extensió del famós [ http://es.wikipedia.org/wiki/ROT13 ROT13 ]

Opcions

 • -c Treu el complement dels caràcters seleccionats.
 • -d Esborra els caràcters seleccionats
 • -s Esborra repetits. Aquest és molt útil per evitar dobles espais o errors de sintaxi.

Exemples

Obtenir lletres aleatòries en minúscules

$ head /dev/urandom | tr -dc "a-z"

En aquest exemple , esborra amb -d tots el que no sigui de az en posar el -c del complement .

A partir de l'exemple anterior es pot obtenir un generador d'adreces [ [ MAC ] ] :

$ head /dev/urandom | tr - dc "A-F0-9" | head -c 16 | cut --output-delimiter ":" -c1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12

S'obtenen lletres A a F i números de 0 a 9, és a dir , els símbols del [ [ hexadecimal ] ] . Després es divideixen en grups de 2 , separats per ":"


uniq

D'una llista prèviament ordenada, trau els elements sense repetir.

$ echo -e "1\n2\n3\n3\n3" | uniq

Opcions

 • -c Trau la quantitat de repreticions dels elements.
 • -d imprimix sols les línies duplicades.
 • -u imprimix sols les línies úniques.


fold

A partir d'una entrada, retalla les línies per tindre una eixida de, com a màxim, uns caracters.

$ cat /dev/urandom | tr -dc ' -~' | fold -w12


Enllaços