Exemples Javascript

De Jose Castillo Aliaga
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Insertar Javascript al HTML

<script type="text/javascript">
  // codi
</script>

<script type="text/javascript" src="scripts.js"></script>

<noscript>
  <p> El teu navegador no suporta javascript. </p>
</noscript>


Formes de declarar variables

var a=1;

for (a=1;a<10;a++){
  let b = a;      // El scope de b es limita al bucle
  var c = a;      // El scope de c és global
  console.log(b);
}

console.log(a,b,c);  // Uncaught ReferenceError: b is not defined
var a;

for (let i=1;i<10;i++){
  a++;
}

console.log(a,i); // Uncaught ReferenceError: i is not defined
// útil per no tindre la variable de control del bucle accessible tot el programa.

Constants:

const a=1;

for (let i=1;i<10;i++){
  a++;   // Uncaught TypeError: invalid assignment to const 'a'
}

Sense let, var o const es perd el scope, NO recomanable:

let a=1;

function sumar(){
 a=a+10;
 b=1;
 return a;
}

console.log(sumar(),b);

Transformació de tipus de dades

var array_mix = [
  "abcdef", 2 , 2.1 , 2.9e3 , 2e-3 ,
  0234 , 0x23AF , true , [1,2,3] , {'a': 1, 'b': 2}, '4' 
 ];
 for (let i=0;i<array_mix.length;i++) {
  console.log(typeof(array_mix[i]));
 }
 
console.log(typeof(array_mix[1]+"")); // de número a cadena +""
console.log(typeof(parseInt(array_mix[10]))); // de cadena a número parseInt parseFloat

Funcions

Declaració de funcions

  
suma_y_mostra(2,3); // Funciona abans de la funció per el hoising

function suma_y_mostra(numero1,numero2) {
  resultat = numero1 + numero2;
  console.log("El resultat és " + resultat);
  return resultat;
  }

console.log(suma_y_mostra); //sense () el que trau és l'objecte funció

Expressions de funcions

function toCelsius(fahrenheit) { return (5/9) * (fahrenheit-32); }
var x = toCelsius(77);
console.log(x);
console.log(`La temperatura és: ${x} C`);
// Dirèctament en la variable
x = function toCelsius(fahrenheit) { return (5/9) * (fahrenheit-32); }
console.log(x);
console.log(`La temperatura és: ${x(77)} C`);
// Sense nom de funció
x = function (fahrenheit) { return (5/9) * (fahrenheit-32); }
console.log(x); // Obervem el nom de la funció en la consola
console.log(`La temperatura és: ${x(77)} C`);

// Factorial recursiu
var factorial = function fac(n) {return n<2 ? 1 : n*fac(n-1)}; // pot ser recursiva perquè té nom
console.log(factorial);
console.log(factorial(5)); 


// Utilitzar una expressió de funció com a argument d'una altra funció.
function map(f,a) {
  var result = [], // Crea un nou Array
    i;
  for (i = 0; i != a.length; i++)
   result[i] = f(a[i]); // f és una funció
  return result;
  }
  
var multiplicar= function(x) { return x * x * x;} //Expressió de funció
// function multiplicar(x) { return x * x * x;} //declaració de funció
console.log(map(multiplicar, [0, 1, 2, 5, 10])); // Array(5) [ 0, 1, 8, 125, 1000 ]

Funcions anónimes

var nums = [0,1,2];
var doubledNums = nums.map( function(element){ return element * 2; } ); // map és una funció dels objectes array
console.log(doubledNums);

Funcions fletxa

var sum = (a,b) => a+b;
console.log(sum(3,5));
console.log(sum);

var sum = function sum(a,b){return a+b; };
console.log(sum(3,5));
console.log(sum); // Obsrvem la diferència amb el nom i el prototype


var nums = [0,1,2];
var doubledNums = nums.map( function(element){ return element * 2; } ); // map és una funció dels objectes array
console.log(doubledNums);

doubledNums = nums.map( (element) => {return element * 2; } ); // map és una funció dels objectes array
console.log(doubledNums);

doubledNums = nums.map( (element) => element * 2 ); // map és una funció dels objectes array
console.log(doubledNums);


// El this en les funcions fletxa

persona = {
  nom: 'Pepe',
  cognom: 'Garcia',
  consulta: function () { return `${this} ${this.nom} ${this.cognom}`},
  consultar: () => `${this} ${this.nom} ${this.cognom}`
}

console.log(persona.consulta(), persona.consultar());

Funcions auto invocades

(function () {
  var aName = "Barry";
})();
console.log(aName); // "Uncaught ReferenceError: aName is not defined"
  
var result = (function () {
  var name = "Barry";
  return name;
  })();
console.log(result); // "Barry"

Ámbit de les variables en funcions

function addSquares(a,b) {
  function square(x) {
   return x * x;
  }
  return square(a) + square(b);
  }
  a = addSquares(2,3); // retorna 13
  b = addSquares(3,4); // retorna 25
  c = addSquares(4,5); // retorna 41
  
  console.log(a,b,c);

  function outside(x) {
  function inside(y) {
   return x + y;
  }
  return inside;
  }
  fn_inside = outside(3); // fn_inside és una closure i recorda el 3
  result = fn_inside(5); // retorna 8
  result1 = outside(3)(5); // retorna 8
  result2 = fn_inside(6); // recorda el 3 i retorna 9
  
  console.log(result,result1,result2,fn_inside);

Comunicació amb l'usuari

var nom = 'Jose';
alert(`El nom és ${nom}`);
nom = `El nom és ${nom}`;
console.log(nom);
console.error(nom);
console.warn(nom);
console.debug(nom);
console.info(nom);
console.log('El nom és %s i té %d anys','Jose',38); // Com en C o altres
console.log('%cEl nom és %s i té %d anys',"color:green;background-color:yellow",'Jose',38); // Com en C o altres

Arrays

let a = [1,'2',3.0,[4,5],{6:'6'}];
a.push('99');

console.log(a, a.length, a.sort());var fruits, text, fLen, i;
fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fLen = fruits.length;

// Amb un for
text = "<ul>";
for (i = 0; i < fLen; i++) {
 text += "<li>" + fruits[i] + "</li>";
}
text += "</ul>";

// Amb un forEach i una funció 
text = "<ul>";
fruits.forEach(myFunction);
text += "</ul>";

function myFunction(value) {
 text += "<li>" + value + "</li>";
} 

console.log(Array.isArray(fruits));

Objectes

var persona = {
  nombre: ['Bob', 'Smith'], edad: 32, genero: 'masculino', intereses: ['música', 'esquí'],
  bio: function () {
   console.log(this.nombre[0] + ' ' + this.nombre[1] + ' tiene ' + this.edad + ' años. Le gusta ' + this.intereses[0] + ' y ' + this.intereses[1] + '.');
  }
};
persona.bio();


var persona = {
  nombre: ['Bob', 'Smith'], edad: 32, genero: 'masculino', intereses: ['música', 'esquí'],
  bio: function () {
   let {nombre: [nom,apellido], edad, genero, intereses: [arte,deporte]} = this; // Object destructuring
   console.log(`${nom} ${apellido} tiene ${edad} años. Le gusta ${arte} y ${deporte}`); // Template literal
  }
 };
persona.bio();

DOM

 <div id="content">
   <ul>
    <li class="actual element">Uno</li>
    <li class="element">Dos</li>
    <li class="element">Tres</li>
    <li class="element">Quatre</li>
    <li class="element">Cinc</li>
    <li class="element">Sis</li>
   </ul>
  </div>


(function () {
  "use strict";
  document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
   for (let i = 0; i < 100; i++) {
    let contenidor = document.getElementById("content");
    let numero = document.createElement("p");
    numero.innerHTML = i;
    contenidor.appendChild(numero);
   }

   let elementsLista = document.getElementsByTagName('li');
   console.log(elementsLista); 

   let elementsClass = document.getElementsByClassName('element');
   console.log(elementsClass);

   let elementsQuery = document.querySelector('.element');
   console.log(elementsQuery);

   let elementsQueryAll = document.querySelectorAll('.element');
   console.log(elementsQueryAll);

   elementsQuery.parentNode.removeChild(elementsQuery); 
   // Per a esborrar cal cridar al node pare

  });
 })();

Formularis

 <form onsubmit="return validar();" 
    name="myForm" action="/action_page.php" 
    method="post">
    <label for="DNI">DNI</label> <input type="text" name="DNI"/>
    <input type="submit" value="Submit">
   </form>


 function validar(){
   dni = document.getElementsByName('DNI')[0].value;
   var dniRexp = /^[0-9]{8}[a-zA-Z]$/;
   var dniResult = dniRexp.test(dni);
   console.log(dni,dniRexp,dniResult);
   return dniResult;
 }

Classes

// Per funcions

function Apple (type){ // Aques funció és un constructor si es crida en new
  this.type = type;
  this.color = "red";
  console.log(this);
}

Apple.prototype.getInfo = function() {
  return this.color + ' ' + this.type + ' apple';
  };
  

var apple1 = new Apple('Golden'); // Es crea una instància
var apple2 = new Apple('Fuji');  // la funció actua de constructor
Apple('no constructor');

console.log(Apple,apple1);
console.log(apple1.getInfo());
console.log(apple2.getInfo());
// Amb objectes literals

var Apple = {
  type: "macintosh",
  color: "red",
  getInfo: function () {
    return this.color + ' ' + this.type + ' apple';
  }
  }
  

var apple1 = Object.create(Apple); // Els objectes literals no tenen constructor
apple1.type="Golden"; 
var apple2 = Object.create(Apple); // Object.create crea una nova instància
apple2['type']="Fuji";
console.log(Apple,apple1);
console.log(apple1.getInfo());
console.log(apple2.getInfo());
// Singletons Per funcions

var apple = new function Apple (type){ // Les funcions són objectes de tipus funció
  this.type = type;
  this.color = "red";
  this.getInfo = function () {
    return this.color + ' ' + this.type + ' apple';
  };
  
}

var apple1 = Object.create(apple); // Els objectes literals no tenen constructor
apple1.type="Golden"; 
var apple2 = Object.create(apple); // Object.create crea una nova instància
apple2['type']="Fuji";
console.log(apple,apple1);
console.log(apple1.getInfo());
console.log(apple2.getInfo());
// Amb class

class Apple { // Les funcions són objectes de tipus funció
  constructor(type){
    this.type = type;
    this.color = "red"; 
  }
  getInfo = function () {
    return this.color + ' ' + this.type + ' apple';
  }
}


var apple1 = new Apple('Golden'); // Es crea una instància
var apple2 = new Apple('Fuji');  // La funció té el seu constructor

console.log(Apple,apple1);
console.log(apple1.getInfo());
console.log(apple2.getInfo());


// Prototype
class Apple { // Les funcions són objectes de tipus funció
  constructor(type){
    this.type = type;
    this.color = "red"; 
  }
  getInfo = function () {
    return this.color + ' ' + this.type + ' apple';
  }
}

var apple1 = new Apple('Golden'); // Es crea una instància
var apple2 = new Apple('Fuji');  // La funció té el seu constructor

Apple.prototype.price = 10.0;
Apple.prototype.getPrice = function() { return this.price; };

apple2.price = 20.0;

console.log(apple1.getPrice());
console.log(apple2.getPrice());


var o = {
  a: 2,
  b: 3,
  m: function(b) {
    return this.a + this.b;
  }
};

console.log(o);
console.log(o.m()); // 3
// Cuando en este caso se llama a o.m, 'this' se refiere a o
var p = Object.create(o);
// p es un objeto que hereda de o
console.log(p);
p.a = 12; // crea una propiedad 'a' en p
console.log(p.m()); // 13

Closures

function addSquares(a,b) {
 function square(x) {
  return x * x;
 }
 return square(a) + square(b);
}
a = addSquares(2,3); // retorna 13
b = addSquares(3,4); // retorna 25
c = addSquares(4,5); // retorna 41function greeting(msg) {
  var a = msg;
  this.b = msg;
  return function who(name) {
    console.log(`${ msg }, ${ name }!`, a, this.b);

  };
}

var hello = greeting("Hello");
var howdy = greeting("Howdy");

hello("Kyle");
hello("Sarah");
howdy("Joe");

console.log(hello, greeting);

function classroom(teacher) {
  //"use strict";  // prova el mode estricte
  this.plant = 3;  // sense new, this és window
  console.log(this);
  return function study() {
    console.log(
      `${ teacher } says to study ${ this.topic } in plant ${this.plant}`
    );
  };
}
var assignment = classroom("Kyle");  // Prova a ficar el new
console.log(assignment);
assignment();
clase = {
  topic: 'mates',
  plant: '5',  // prova a comentar aquesta línia
  assignment: assignment
}
clase.assignment();

Esdeveniments

// Esdeveniments en línia
  <p onmouseover="this.style.background='#FF0000';" onmouseout="this.style.background='#FFFFFF';">HOLA</p>
// Registre tradicional d'esdeveniments
  <p id="hola">HOLA</p>
...
 
window.onload = function () {
 document.getElementById('hola').onmouseover = function () { this.style.background = '#FF0000';};
 document.getElementById('hola').onmouseout = function () { this.style.background = '#FFFFFF';};
}
// Registre d'esdeveniments W3C
  <p id="hola">HOLA</p>
...
 
(function () {
  "use strict";
  document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
    document.getElementById('hola').addEventListener('mouseover',function () { this.style.background = '#FF0000';},false);
    document.getElementById('hola').addEventListener('mouseout',function () { this.style.background = '#FFFFFF';},false);
    
  });
 })();

Iteradors

// Tipic iterable, []

let numeros = [1,9,2,3,8,4,7,6,5];

/// varies maneres d'iterar

for(let i = 0; i< numeros.length; i++){console.log(numeros[i]);}
for(let i of numeros){console.log(i);}
numeros.forEach(i=>console.log(i)) // Cridem a una funció que perd el context
let numeros2 = [...numeros]; // copiar un array

// Funcions d'alt ordre

let dobles = numeros.map(n=>n*2);
let parells = numeros.filter(n=>n%2==0);
let suma = numeros.reduce((anterior,actual)=>anterior+actual);
let doblesImparells = numeros.filter(n=>n%2==1).map(n=>n*2);
console.log(dobles,parells,suma,doblesImparells);

// Iterar un string

let lletres = "aasgdahweyñḱjpoiuopaspjdhfawe";
for(let i of lletres){console.log(i);}
let up = lletres.split('').map(i=>i.toUpperCase());
console.log(up);

// Iterar un objecte

let temp = {lunes:29,martes:26,miercoles:27,jueves:30,viernes:29,sabado:29,domingo:27};

for(let dia in temp){console.log(dia,temp[dia]);}
for(let dia of Object.keys(temp)){console.log(dia,temp[dia]);}
for(let dia of Object.values(temp)){console.log(dia);}
for(let dia of Object.entries(temp)){console.log(dia);}

JSON

class Hero{
  constructor(name,car){
   this.name = name; this.car=car;
  }}
let heroJSON = '{"name":"Max","car":"V8"}';
let heroObject = JSON.parse(heroJSON);
let heroClass = Object.assign(new Hero, heroObject);
console.log(heroObject,heroClass);


Cookies i LocalStorage

document.cookie = "username=John Doe; expires=Thu, 18 Dec 2021 12:00:00 UTC; path=/";
var x = document.cookie; // Llegir totes les cookies
// Modificar una cookie és sobreescriure
document.cookie = "username=John Smith; expires=Thu, 18 Dec 2021 12:00:00 UTC; path=/";
// Esborrar és fer que estiga expirada
document.cookie = "username=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=/;";


// Guardar LocalStorage
localStorage.setItem("lastname", "Smith");
// Obtenir
var lastname = localStorage.getItem("lastname");
// Esborrar
localStorage.removeItem("lastname");

Event Loop i Callbacks

// La segona funció tè codi asíncron
function first() {console.log(1)}
function second(callback) {setTimeout(() => {console.log(2); callback(); }, 0)} // 0 segons 
function third() {console.log(3)}
first();
second(third); 
// 1 2 3

Promises

Observar l'objecte promise

const promise = new Promise((resolve, reject) => { resolve("FET");}) // prova a llevar el resolve
console.log(promise);

Una promesa simple amb then i catch

const promise = new Promise((resolve, reject) => { // Funció executor
 setTimeout(() => {
  if (Math.random() > 0.5) { resolve("Resolving an asynchronous request!"); } 
  else { reject("Rejecting an asynchronous request!"); }
 }, 2000);
});

promise.then((response) => { //.then si resol
  console.log(response);
 }).catch((response) => { // .catch si falla
  console.log(response);
 });

Una promesa simple amb una funció per a la resolució i una altra per a quan falla:

var promise = new Promise(function(funciona, falla) {
  if (Math.random() > 0.5) {funciona("Stuff worked!");}
  else {falla(Error("It broke"));}
 });
 promise.then(function(result) { // funció "funciona"
  console.log('Funciona: ');
  console.log(result); // "Stuff worked!"
 }, function(err) { // funció "falla"
  console.log('Falla: ');
  console.log(err); // Error: "It broke"
 });

La promesa anterior però utilitzant catch

var promise = new Promise(function(funciona, falla) {
  if (Math.random() > 0.5) {funciona("Stuff worked!");}
  else {falla(Error("It broke"));}
 });
 promise.then(function(result) { // funció "funciona"
  console.log('Funciona: ');
  console.log(result); // "Stuff worked!"
 }//, function(err) { // funció "falla"
  // console.log('Falla: ');
  // console.log(err); // Error: "It broke"
 //}
 ).catch((err) => {console.log('Falla: '+err)}); // Aquest catch també es cridarà si falla la funció que diu "Funciona:"


// Promises i XMLHttpRequest
function get(url) {
  // Return a new promise.
  return new Promise(function(resolve, reject) {
   // Do the usual XHR stuff
   var req = new XMLHttpRequest();
   req.open('GET', url);
 
   req.onload = function() {
    // This is called even on 404 etc
    // so check the status
    if (req.status == 200) {
     // Resolve the promise with the response text
     resolve(req.response);
    }
    else {
     // Otherwise reject with the status text
     // which will hopefully be a meaningful error
     reject(Error(req.statusText));
    }
   };
 
   // Handle network errors
   req.onerror = function() {
    reject(Error("Network Error"));
   };
 
   // Make the request
   req.send();
  });
 }
 
 get('story.json').then(function(response) {
  console.log("Success!", response);
 }, function(error) {
  console.error("Failed!", error);
 })

https://github.com/googlesamples/web-fundamentals/tree/gh-pages/fundamentals/primers