MySQL

De castillowiki
Saltar a: navegación, buscar

Ús de Mysql

   $ mysql -u usuari -p < fitxer.sql

Mostrar les bases de dades:

   show databases;

Utilitzar una d'elles:

   use basededades;

Mostrar les taules:

   show tables;
   describe tabla;