Configuració de la xarxa en Linux

De castillowiki
Saltar a: navegación, buscar

Relacionat: Sistemes operatius, Linux, Gestió de memòria, Gestió de E/S, Processos en Linux, Comandos del shell, Scripts Bash, Drivers en Linux, Configuració de la xarxa en Linux, Instal·lar en Linux

Cóm funciona la xarxa en Linux

Linux és un sistema operatiu centrat en la xarxa. Moltes de les funcions que fan els seus programes necessiten d'una gestió de la xarxa inclús per a la comunicació entre processos del propi equip. Linux és un tipus de Unix i Unix va ser el primer sistema en suportar la pila de protocols TCP/IP.

Si pensem en els diferents nivells de TCP/IP, el nivel físic és feina dels NICs, però tots els demés són cosa del programari. L'enllaç de dades (MACs) és gestionat pel kernel, la capa de xarxa (direccions IP) és gestionat pel nucli de Linux i també gestiona la capa de transport, proporcionant ports als programes per a que es comuniquen sense errors. Sols la capa d'aplicació no és responsabilitat del sistema operatiu.

Com que hi ha moltes distribucions de GNU/Linux, la manera de configurar-se no sempre és exactament igual. Però podem distingir entre una configuració clàssica, disponible en les distribucions orientades a servidors i la configuració amb Network Manager que simplifica el treball en les distribucions per a escriptori. Les dues són prou compatibles i poden estar funcionant al mateix temps, encara que poden col·lisionar.

El primer que necessitem per a que funcione la xarxa en Linux és reconèixer les targetes de xarxa o NICs. Les targetes solen ser PCI o PCI-E, encara que poden ser USB. És a dir, són dispossitius plug-and.play que són detectats pel kernel i s'assigna un nom. Això és cosa d'una ferramenta dels sistema operatiu anomenat udev. Els noms poden ser eth0, eth1... o, més recentment poden tindre predictable names com enp2s0 que indica la situació física de la targeta o eno1 que indica el nom que el firmware o la BIOS ha donat al dispositiu.

En qualsevol cas, per veure totes les targetes que el kernel ha detectat cal fer:

$ ip link show

Una vegada la targeta és detectada, aquesta té una direcció MAC de fàbrica, el comandament anterior també indica quina és.

Per a que la targeta tinga connexió de nivel de xarxa necessita direccions IP. Segons la configuració tradicional, aquesta es fa en /etc/network/interfaces i amb Network Manager es fa normalment de forma gràfica. Encara que podem trobar la configuració en /etc/NetworkManager/system-connections. Per consultar o configurar es pot utilitzar el comandament ifconfig o, preferiblement, ip addr

Una vegada té IP ja es pot comunicar, per resoldre la MAC d'una IP necessita gestionar els protocols ARP i es pot consultar el seu resultat amb el comandament arp.

El programes poden comunicar-se demanant obrir ports amb un port d'una IP remota o local. Això ho fan en cridades al sistema. Es pot consultar els ports oberts amb netstat.

Comandes de xarxa

Per a un administrador de sistemes, dominar els comandaments de xarxa de Linux és fonamental. Molts servidors i dispositius de xarxa tenen com a sistema operatiu una de les moltes distribucions de Linux. Anem a veure el més comuns i útils.

ifconfig

Vegeu també l'ordre ip de 'Linux Advanced Routing & Traffic Control' lartc (http://lartc.org/). Ja que ifconfig es considera obsoleta.

Ifconfig és la comanda que permet configurar interfícies de xarxa (NICs). Tot i que ens permet modificar els paràmetres de xarxa, el seu ús més comú és consultar els paràmetres de xarxa executant ifconfig sense paràmetres:

$ ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:1B:B7:CD:B6 
    inet addr:192.168.1.33 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::230:1bff:feb7:cdb6/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:16929 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:18758 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000 
    RX bytes:11958414 (11.4 MiB) TX bytes:3243289 (3.0 MiB)
    Interrupt:209 
 
lo    Link encap:Local Loopback 
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    RX packets:2051 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:2051 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0 
    RX bytes:598941 (584.9 KiB) TX bytes:598941 (584.9 KiB)
 
vmnet1  Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:C0:00:01 
    inet addr:192.168.252.1 Bcast:192.168.252.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::250:56ff:fec0:1/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000 
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

Com podeu observar es mostren diferents blocs que segueixen la nomenclatura de dispositius de xarxa (eth0,lo,vmnet...). Cada bloc correspon a un dispositiu de xarxa ja sigui físic o virtual.

Cóm mostrar només la informació d'una NIC:

$ ifconfig eth0
eth0  Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:1B:B7:CD:B6 
    inet addr:192.168.1.33 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::230:1bff:feb7:cdb6/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:16929 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:18758 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000 
    RX bytes:11958414 (11.4 MiB) TX bytes:3243289 (3.0 MiB)
    Interrupt:209 

Ifconfig ens proporciona la següent informació:

 • HWaddr: MAC del dispositiu (Ex. 00:30:1B:B7:CD:B6)
 • inet addr: La adreça IP del dispositiu (Ex. 192.168.1.33)
 • Bcast: La adreça de difusió de la subxarxa (Ex. 192.168.1.255)
 • Mask: La mascara de la subxarxa 255.255.255.0.
 • inet6 addr: La adreça IPv6 (ex.fe80::230:1bff:feb7:cdb6/64)
 • Scope: L'àmbit d'actuació de la interfície. Host (loopback)/Link (xarxes LAN nivell enllaç).
 • Estadístiques de transmissió/recepció:
     o RX packets:16929 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     o TX packets:18758 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     o collisions:0 txqueuelen:1000
     o RX bytes:11958414 (11.4 MiB) TX bytes:3243289 (3.0 MiB) 

Exemples:

 • Apagar una interfície de xarxa:
$ ifconfig eth0 down
# És equivalent a ifdown eth0
 • Encendre una interfície de xarxa:
$ ifconfig eth0 up
# És equivalent a ifup eth0

Configurar una targeta de xarxa amb ip estàtica

$ sudo ifconfig eth0 192.168.0.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
Amb ifconfig no es pot configurar la interfície de xarxa amb dhcp, ni es pot establir el gateway. El gateway s'estableix amb la comanda route o mitjançant un paràmetre al fitxer /etc/network/interfaces.

Mode promiscu

El | mode promiscu és aquell en el qual un ordinado connectat a una xarxa compartida, tant la basada en cable de coure com la basada en tecnologia sense fils, captura tot el trànsit que circula. Aquest mode està molt relacionat amb els sniffers que es basen en aquesta mode per realitzar la seva tasca.

En el mode promiscu, una màquina intermèdia captura tots els paquets, que normalment deixalleria, incloent-hi els paquets destinats a ell mateix i a la resta de les màquines. Resulta a destacar que les topologies i maquinari que es facin servir per comunicar les xarxes, influeix en el seu funcionament, ja que les xarxes en bus, xarxes en anell, així com totes les xarxes que obliguin a que un paquet circuli per un mitjà compartit, al qual tots tenen accés, les modes promiscus capturaran encara més paquets que si estan en una xarxa amb topologia en arbre.

 • Establir el mode promiscu:
$ ifconfig eth0 promisc
$ ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:80:C8:F8:4A:51
    inet addr:192.168.99.35 Bcast:192.168.99.255 Mask:255.255.255.0
    UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1412 Metric:1
    RX packets:190312 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:86955 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:100 
    RX bytes:30701229 (29.2 Mb) TX bytes:7878951 (7.5 Mb)
    Interrupt:9 Base address:0x5000
 • Treure el mode promiscu
$ ifconfig eth0 -promisc
$ ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:1B:B7:CD:B6 
    inet addr:192.168.1.33 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::230:1bff:feb7:cdb6/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:18444 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:20307 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000 
    RX bytes:13262810 (12.6 MiB) TX bytes:3501026 (3.3 MiB)
    Interrupt:209

Activar/desactivar ARP

Consulteu també ARP.

 • Treure arp
$ ifconfig eth0 -arp
$ ifconfig eth0
    Link encap:Ethernet HWaddr 00:80:C8:F8:4A:51
    inet addr:192.168.99.35 Bcast:192.168.99.255 Mask:255.255.255.0
    UP BROADCAST RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1412 Metric:1
    RX packets:190312 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:86955 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:100 
    RX bytes:30701229 (29.2 Mb) TX bytes:7878951 (7.5 Mb)
    Interrupt:9 Base address:0x5000
 • Afegir arp
$ ifconfig eth0 arp

IP aliasing

Permet configurar una targeta de xarxa amb múltiples IPs. Per exemple:

ifconfig eth0 192.168.0.2 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth0:1 192.168.0.3 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth0:2 192.168.0.4 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth0:3 192.168.0.5 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth0:4 192.168.0.6 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0

Pot ser molt útil per afegir-nos a una xarxa si necessitem configurar un switch, router o qualsevol altre dispositiu que de fàbrica esta configurat amb una IP d'una xarxa diferent a la nostra. Més informació

NOTA IMPORTANT: TOTS els canvis realitzats amb ifconfig no són canvis permanents. Al reiniciar l'ordinador es restableixen els paràmetres establerts als fitxers de configuració (P.ex. en sistemes Debian el fitxer /etc/network/interfaces).

iwconfig

Aquesta comanda ens permet obtindre informació de les interfícies de xarxa que siguin wireless:

$ iwconfig
lo    no wireless extensions.

eth0   no wireless extensions.

eth1   IEEE 802.11g ESSID:"WLAN_8A"
    Mode:Managed Frequency:2.427 GHz Access Point: 00:16:38:89:F6:57  
    Bit Rate:54 Mb/s  Tx-Power=20 dBm  Sensitivity=8/0 
    Retry limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
    Power Management:off
    Link Quality=95/100 Signal level=-33 dBm Noise level=-91 dBm
    Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
    Tx excessive retries:0 Invalid misc:0  Missed beacon:0

irda0   no wireless extensions.

sit0   no wireless extensions.

És un clon de la comanda ifconfig però adequada als paràmetres de les xarxes wireless.

ifup

Arranca una interfície de xarxa:

$ sudo ifup eth0

La configuració de la interfície de xarxa serà segons l'establert al fitxer /etc/network/interfaces.

Si la interfície no apareix al fitxer interfaces la comanda ens donarà el següent error:

$ sudo ifup eth4
Ignoring unknown interface eth4=eth4.

Pot donar aquest error inclús quan la targeta existeix però no esta al fitxer interfícies.

Cal tenir en compte el funcionament d'udev que assigna noms d'interfícies de xarxa segons la MAC en casos especials com:

 • Discs durs extraibles: El mateix sistema operatiu funcionant en diferents màquines idèntiques però que cada targeta de xarxa té la seva MAC
 • Màquines virtuals: Cal també tenir en compte el tema de la MAC
 • Imatges de disc: Si utilitzem eines com partimage o Ghost, tindrem sistemes iguals però cadascú un altre cop amb la seva MAC.

Per exemple en el cas dels discs durs extraibles, udev ens assignarà una ethX on x es diferent per a cada màquina segons la seva MAC. Pot ser que aquesta ethX no estigui al fitxer interfaces!!!. Si passa això hi han dos possibilitats:

 • No tenir Network-Manager: Per exemple amb Ubuntu Server. Aleshores la targeta de xarxa no es configurarà durant l'arrancada del sistema
 • Tenir Network-Manager: Aleshores network manager s'encarregarà de configurar la interfície de xarxa.

Per a tenir més informació sobre com udev i xarxa, consulteu l'apartat:

#.2Fetc.2Fudev.2Frules.d.2F70-persistent-net.rules

Si la interfície ja esta configurada ens avisarà:

$ sudo ifup eth0
ifup: interface eth0 already configured

Amb el paràmetre -a podem arrancar totes les interfícies del sistema al mateix temps:

sudo ifup -a

Script Hooks. Fitxers .d de configuració de la xarxa

Hi ha 4 tipus de fitxers Hook Script:

Fixeu-vos que s'indica qualsevol interfície de xarxa, incloent la lo. Heu de tenir en compte que si indiqueu un script de post-up s'executarà tans cops com interfícies tingueu.

Hi ha una sèrie de variables que podeu utilitzar als scripts:

# Don't bother to restart sshd when lo is configured.
if [ "$IFACE" = lo ]; then
    exit 0
fi

# Only run from ifup.
if [ "$MODE" != start ]; then
    exit 0
fi

# OpenSSH only cares about inet and inet6. Get ye gone, strange people
# still using ipx.
if [ "$ADDRFAM" != inet ] && [ "$ADDRFAM" != inet6 ]; then
    exit 0
fi

ifdown

Atura una interfície de xarxa:

sudo ifdown eth0

És una dreçera de la comanda equivalent amb ifconfig:

sudo ifconfig eth0 down

Amb el paràmetre -a podem apagar totes les interfícies de xarxa al mateix temps

$ sudo ifdown -a
Cal parar molta atenció a no aturar les interfícies de xarxa en servidors remots al quals ens connectem via SSH. Aquesta comanda ens impediria l'accés a la màquina i per tant obligaria a desplaçar-nos fins al DATACENTER per solucionar l'error.

ping

És una de les ferramentes més utilitzades, ja que permet saber si hi ha connexió bidireccional entre dos nodes d'una xarxa a partir de la IP.

$ ping 192.168.5.3

arp

Sense opcions mostra una llista amb les MACs resoltes per ARP que manté en cache.

arping

Arping és una comanda molt similar a ping però que utilitza el protocol ARP en comptes del ICMP. Com a conseqüència aquesta comanda només es pot utilitzar entre màquines de la mateixa xarxa local. Igual que ping envia un paquet ARP REQUEST. Exemple:

$ arping -c 4 192.168.0.10
WARNING: interface is ignored: Operation not permitted
ARPING 192.168.0.10 from 192.168.0.7 eth0
Unicast reply from 192.168.0.10 [00:48:54:8D:58:47] 0.663ms
Unicast reply from 192.168.0.10 [00:48:54:8D:58:47] 0.684ms
Unicast reply from 192.168.0.10 [00:48:54:8D:58:47] 0.681ms
Unicast reply from 192.168.0.10 [00:48:54:8D:58:47] 0.671ms
Sent 4 probes (1 broadcast(s))
Received 4 response(s)

Provocar arp-replys

Primer cal assignar-se una IP (ho podeu fer per IP Aliasing):

$ sudo ip addr add 192.168.9.35 dev wlan0

Ara enviar els paquets ARP-REPLY:

$ sudo arping -q -c 3 -A -I wlan0 192.168.99.35

On:

 • -q: sortida silenciosa
 • -c: número de peticions enviades
 • -A (o -U): arping envia peticions arp-request per defecte. Amb aquesta opció envia peticions ARP-REPLY.
 • -I device: Permet indicar la interfície de xarxa.

Els podeu observar amb:

$ sudo tcpdump -c 3 -nni wlan0 arp
...
06:02:50.626330 arp reply 192.168.99.35 is-at 0:80:c8:f8:4a:51 (0:80:c8:f8:4a:51) 
06:02:51.622727 arp reply 192.168.99.35 is-at 0:80:c8:f8:4a:51 (0:80:c8:f8:4a:51) 
06:02:52.620954 arp reply 192.168.99.35 is-at 0:80:c8:f8:4a:51 (0:80:c8:f8:4a:51)

Provocar arp-requests

$ sudo arping -q -c 3 -U -I eth0 192.168.99.35


Els podeu observar amb:

$ sudp tcpdump -c 3 -nni eth0 arp

Detectar duplicats

$ sudo arping -D -I eth0 192.168.99.147; echo $?

dhclient

Si la targeta està configurada per a funcionar en DHCP, aquest comandament força el descobriment DHCP com a client.

$ sudo dhclient -v eth0

Aquest exemple fa que la targeta eth0 intente configurar-se per DHCP i mostre el procés per pantalla.

ip

ip és l'eina de nova generació pensada per substituir eines ("obsoletes") com ifconfig o route. Es proporcionada per LARTC (Linux Advanced Routing and Traffic Control)

Ordres que substitueix i millora:

purpose legacy "net-tools" iproute2
Address and link configuration ifconfig ip addr, ip link
Routing tables route ip route
Neighbors arp ip neigh
VLAN vconfig ip link
Tunnels iptunnel ip tunnel
Multicast ipmaddr ip maddr
Statistics netstat ss

Exemples:

$ sudo ip link show eth0

Mostra dades sobre la interficie.

$ sudo ip link set eth0 promisc on

Entrar en mode promiscu

$ sudo ip link set dev eth0 up

Activar una interficie de xarxa.

$ sudo ip route add dev eth0 to 192.168.10.0/24 via 192.168.1.20

Afegir una entrada en la taula de rutes.

$ sudo ip route show cache

Mostrar la caché de rutes.

$ sudo ip monitor all

Monitoritza totes targetes de xarxa.

$ sudo ip addr add 192.168.100.1/24 brd 192.168.100.255 dev eth0

Dona una ip a una targeta de xarxa.

font amb més informació [1]

traceroute

Traceroute és una comanda que s'utilitza per determinar quina ruta segueixen els paquets IP (per quins gateways o routers passen) per tal d'arribar a una màquina concreta. Exemple:

$ traceroute www.google.es
traceroute: Warning: www.google.es has multiple addresses; using 216.239.59.99
traceroute to www.l.google.com (216.239.59.99), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.713 ms 0.482 ms 0.455 ms
2 192.168.153.1 (192.168.153.1) 50.780 ms 51.935 ms 49.973 ms
3 97.Red-81-46-52.staticIP.rima-tde.net (81.46.52.97) 55.980 ms 218.281 ms 51.631 ms
4 * * *
5 * * *
6 P12-0-grtlontl2.red.telefonica-wholesale.net (213.140.43.146) 99.036 ms 97.985 ms 98.048 ms
7 72.14.198.9 (72.14.198.9) 98.103 ms 99.954 ms 98.049 ms
8 66.249.95.107 (66.249.95.107) 109.915 ms 109.821 ms 108.130 ms
9 72.14.232.241 (72.14.232.241) 107.947 ms 64.233.174.185 (64.233.174.185) 108.198 ms 126.053 ms
10 216.239.49.126 (216.239.49.126) 111.904 ms 112.058 ms 111.769 ms
11 216.239.59.99 (216.239.59.99) 110.163 ms 107.823 ms 108.138 ms

Amb l'opció -n no s'intenta resoldre les IPs a noms de màquina. Els 3 últims camps són els temps del viatge d'anada i tornada de les tres proves que realitza traceroute per cada TTL.

Si no hi ha resposta en 5 segons, aleshores es mostra un *

Els asteriscs són màquines de la ruta que per protecció o errors de protocol no es poden mostrar.

NOTA: sovint els asterisc es poden solucionar executant traceroute com a superusuari.

Hi ha algunes utilitats relacionades amb traceroute que poden ser interessants:

L'ordre:

$ traceroute6

és equivalent a:

$ traceroute -6

És a dir és fa un traceroute amb IPv6. Es necessita connectivitat IPv6.

Vegeu també tracert.

tracepath

És una versió més senzilla de traceroute:

$ tracepath www.google.es
1: 192.168.1.33 (192.168.1.33)              0.135ms pmtu 1500
1: 192.168.1.1 (192.168.1.1)               0.898ms 
2: 192.168.1.1 (192.168.1.1)              asymm 1  0.943ms pmtu 1492
3: 97.Red-81-46-52.staticIP.rima-tde.net (81.46.52.97)  91.871ms 
4: 33.Red-81-46-5.staticIP.rima-tde.net (81.46.5.33)  asymm 5 105.926ms 
5: 84.16.8.125 (84.16.8.125)              asymm 6 103.997ms 
6: P12-0-grtlontl2.red.telefonica-wholesale.net (213.140.43.146) 137.995ms 
.....................
 • Paquet: iputils-tracepath
 • Path: /usr/sbin/tracepath (podeu trobar el camí de la comanda executant which tracepath)
 • Manual: man tracepath

dig

Informa de la petició DNS per trobar un nom en Internet. És molt útil per saber si estem utilitzant un DNS correcte o per probar un DNS al configurar-lo.

nslookup

Paregut a Dig, encara que no tant potent.

host

Un altra alternativa a dig.

dnstracer

 • Paquet: dnstracer
 • Path: /usr/bin/dnstracer (podeu trobar el camí de la comanda executant which dnstracer)
 • Manual: man dnstracer

nmap

Consulteu nmap

ipcalc

Ipcalc és una eina que donada una ip i la seva màscara calcula les IPs de boradcast, xarxa, Cisco wildcard Mask, el rang de màquines, el tipus de xarxa i altres informacions interessants.

$ ipcalc 192.168.0.1
Address:  192.168.0.1     11000000.10101000.00000000. 00000001
Netmask:  255.255.255.0 = 24  11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255      00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network:  192.168.0.0/24    11000000.10101000.00000000. 00000000
HostMin:  192.168.0.1     11000000.10101000.00000000. 00000001
HostMax:  192.168.0.254    11000000.10101000.00000000. 11111110
Broadcast: 192.168.0.255    11000000.10101000.00000000. 11111111
Hosts/Net: 254          Class C, Private Internet

Si no s'especifica cap màscara, s'utilitza la màscara per defecte (255.255.255.0 o 24 en notació CIDR).

La sortida per pantalla és amb colors. Els colors ens permeten per exemple identificar els primers bits que corresponent a cada tipus de xarxa (A,B,C).

$ ipcalc 192.168.0.1/24

És equivalent a ipcalc 192.168.0.1

$ ipcalc 192.168.0.1/255.255.128.0
Address:  192.168.0.1     11000000.10101000.0 0000000.00000001
Netmask:  255.255.128.0 = 17  11111111.11111111.1 0000000.00000000
Wildcard: 0.0.127.255     00000000.00000000.0 1111111.11111111
=>
Network:  192.168.0.0/17    11000000.10101000.0 0000000.00000000
HostMin:  192.168.0.1     11000000.10101000.0 0000000.00000001
HostMax:  192.168.127.254   11000000.10101000.0 1111111.11111110
Broadcast: 192.168.127.255   11000000.10101000.0 1111111.11111111
Hosts/Net: 32766         Class C, Private Internet

Ipcalc és molt útil per al càlcul de subxarxes. Per fer subnetting, per exemple dividir una xarxa de màscara 24 en 4 subxarxes de màscara 26 podem utilitzar:

$ ipcalc 192.168.0.1/24 26
Address:  192.168.0.1     11000000.10101000.00000000. 00000001
Netmask:  255.255.255.0 = 24  11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255      00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network:  192.168.0.0/24    11000000.10101000.00000000. 00000000
HostMin:  192.168.0.1     11000000.10101000.00000000. 00000001
HostMax:  192.168.0.254    11000000.10101000.00000000. 11111110
Broadcast: 192.168.0.255    11000000.10101000.00000000. 11111111
Hosts/Net: 254          Class C, Private Internet

Subnets after transition from /24 to /26

Netmask:  255.255.255.192 = 26 11111111.11111111.11111111.11 000000
Wildcard: 0.0.0.63       00000000.00000000.00000000.00 111111 

 1.
Network:  192.168.0.0/26    11000000.10101000.00000000.00 000000
HostMin:  192.168.0.1     11000000.10101000.00000000.00 000001
HostMax:  192.168.0.62     11000000.10101000.00000000.00 111110
Broadcast: 192.168.0.63     11000000.10101000.00000000.00 111111
Hosts/Net: 62          Class C, Private Internet 

 2.
Network:  192.168.0.64/26   11000000.10101000.00000000.01 000000
HostMin:  192.168.0.65     11000000.10101000.00000000.01 000001
HostMax:  192.168.0.126    11000000.10101000.00000000.01 111110
Broadcast: 192.168.0.127    11000000.10101000.00000000.01 111111
Hosts/Net: 62          Class C, Private Internet

 3.
Network:  192.168.0.128/26   11000000.10101000.00000000.10 000000
HostMin:  192.168.0.129    11000000.10101000.00000000.10 000001
HostMax:  192.168.0.190    11000000.10101000.00000000.10 111110
Broadcast: 192.168.0.191    11000000.10101000.00000000.10 111111
Hosts/Net: 62          Class C, Private Internet

 4.
Network:  192.168.0.192/26   11000000.10101000.00000000.11 000000
HostMin:  192.168.0.193    11000000.10101000.00000000.11 000001
HostMax:  192.168.0.254    11000000.10101000.00000000.11 111110
Broadcast: 192.168.0.255    11000000.10101000.00000000.11 111111
Hosts/Net: 62          Class C, Private Internet 
 

Subnets:  4
Hosts:   248
  

També es pot utilitzar a l'inrevés, per fer supernetting:

$ ipcalc 192.168.0.1/24 23
Address:  192.168.0.1     11000000.10101000.00000000. 00000001
Netmask:  255.255.255.0 = 24  11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255      00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network:  192.168.0.0/24    11000000.10101000.00000000. 00000000
HostMin:  192.168.0.1     11000000.10101000.00000000. 00000001
HostMax:  192.168.0.254    11000000.10101000.00000000. 11111110
Broadcast: 192.168.0.255    11000000.10101000.00000000. 11111111
Hosts/Net: 254          Class C, Private Internet 

Supernet

Netmask:  255.255.254.0 = 23  11111111.11111111.1111111 0.00000000
Wildcard: 0.0.1.255      00000000.00000000.0000000 1.11111111

Network:  192.168.0.0/23    11000000.10101000.0000000 0.00000000
HostMin:  192.168.0.1     11000000.10101000.0000000 0.00000001
HostMax:  192.168.1.254    11000000.10101000.0000000 1.11111110
Broadcast: 192.168.1.255    11000000.10101000.0000000 1.11111111
Hosts/Net: 510          Class C, Private Internet

Vegeu també:

Recursos:

 • Paquet: Xarxes_Linux#Paquet_ipcalc ipcalc
 • Path: /usr/bin/ipcalc (podeu trobar el camí de la comanda executant which ipcalc)
 • Manual: man ipcalc

sipcalc

Sipcalc és com ipcalc un calculador de (sub)xarxes IP que té dos parts:

 • Línia de comandes
 • Web (cgi)

sipcalc suporta tant xarxes Ipv4 com IPv6.

Un exemple:

$ sipcalc 192.168.204.1/24
-[ipv4 : 192.168.204.1/24] - 0 

[CIDR]
Host address		- 192.168.204.1
Host address (decimal)	- 3232287745
Host address (hex)	- C0A8CC01
Network address		- 192.168.204.0
Network mask		- 255.255.255.0
Network mask (bits)	- 24
Network mask (hex)	- FFFFFF00
Broadcast address	- 192.168.204.255
Cisco wildcard		- 0.0.0.255
Addresses in network	- 256
Network range		- 192.168.204.0 - 192.168.204.255
Usable range		- 192.168.204.1 - 192.168.204.254

un exemple IPv6:

$ sipcalc 2a02:f4c0::/29
-[ipv6 : 2a02:f4c0::/29] - 0

[IPV6 INFO]
Expanded Address	- 2a02:f4c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Compressed address	- 2a02:f4c0::
Subnet prefix (masked)	- 2a02:f4c0:0:0:0:0:0:0/29
Address ID (masked)	- 0:0:0:0:0:0:0:0/29
Prefix address		- ffff:fff8:0:0:0:0:0:0
Prefix length		- 29
Address type		- Aggregatable Global Unicast Addresses
Network range		- 2a02:f4c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 -
			 2a02:f4c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

L'ajuda:

$ sipcalc -h
sipcalc 1.1.5 

Usage: sipcalc [OPTIONS]... <[ADDRESS]... [INTERFACE]... | [-]>

Global options:
 -a, --all			All possible information.
 -d, --resolve			Enable name resolution.
 -h, --help			Display this help.
 -I, --addr-int=INT		Added an interface.
 -n, --subnets=NUM		Display NUM extra subnets (starting from
				the current subnet). Will display all subnets
				in the current /24 if NUM is 0.
 -u, --split-verbose		Verbose split.
 -v, --version			Version information.
 -4, --addr-ipv4=ADDR		Add an ipv4 address.
 -6, --addr-ipv6=ADDR		Add an ipv6 address.

IPv4 options:
 -b, --cidr-bitmap		CIDR bitmap.
 -c, --classfull-addr		Classfull address information.
 -i, --cidr-addr		CIDR address information. (default)
 -s, --v4split=MASK		Split the current network into subnets
				of MASK size.
 -w, --wildcard		Display information for a wildcard
				(inverse mask).
 -x, --classfull-bitmap	Classfull bitmap.

IPv6 options:
 -e, --v4inv6			IPv4 compatible IPv6 information.
 -r, --v6rev			IPv6 reverse DNS output.
 -S, --v6split=MASK		Split the current network into subnets
				of MASK size.
 -t, --v6-standard		Standard IPv6. (default)

Address must be in the "standard" dotted quad format.
Netmask can be given in three different ways:
 - Number of bits  [/nn]
 - Dotted quad    [nnn.nnn.nnn.nnn]
 - Hex        [0xnnnnnnnn | nnnnnnnn]

Interface must be a valid network interface on the system.
If this options is used an attempt will be made to gain the address
and netmask from the specified interface.

Replacing address/interface with '-' will use stdin for reading further
arguments.

Report bugs to <simon@routemeister.net>.

Recursos:

tcpdump

whois

 • Paquet: whois
 • Path: /usr/bin/whois (podeu trobar el camí de la comanda executant which whois)
 • Manual: man whois

Comandes wireless

Podeu consultar aquestes comandes a la pàgina Xarxes Linux Wireless d'aquesta wiki.

IPtables

ncat ,nc o netcat

ethtool

Consulteu l'article ethtool.

Fitxers de configuració

Configuració de la xarxa en /etc/netplan/

A partir de Ubuntu 18.04, aquesta és la configuració per defecte. Netplan és més modern i milloara la configuració de les targetes amb múltiples direccions IP, entre altres coses. Netplan es basa en fitxers de configuració en format .yalm.

network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  ens33:
   dhcp4: yes
   dhcp6: yes

L'anterior exemple configura la targeta ens33 per a obtindre per DHCP tant la ipv4 com la ipv6.

Per aplicar els canvis fets als fitxers poden executar:

sudo netplan apply

Si volem IPs estàtiques, podem escriure:

network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  ens33:
   dhcp4: no
   dhcp6: no
   addresses: [192.168.1.2/24]
   gateway4: 192.168.1.1
   nameservers:
    addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]

O:

network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  ens33:
   dhcp4: no
   dhcp6: no
   addresses: 
     - 192.168.1.2/24
   gateway4: 192.168.1.1
   nameservers:
    addresses: 
     - 8.8.8.8 
     - 8.8.4.4

Si necessitem escriure més d'una direcció s'han de separar per comes o amb guió i salt de línia.

Per a especificar distintes rutes estàtiques:

network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  enp3s0:
   addresses:
    - 9.0.0.9/24
    - 10.0.0.10/24
    - 11.0.0.11/24
   #gateway4:  # unset, since we configure routes below
   routes:
    - to: 0.0.0.0/0
     via: 9.0.0.1
     metric: 100
    - to: 0.0.0.0/0
     via: 10.0.0.1
     metric: 100
    - to: 0.0.0.0/0
     via: 11.0.0.1
     metric: 100


Exemples

Configuració de la xarxa. Carpeta /etc/network

/etc/network/interfaces

Aquesta part es considera obsoleta en Ubuntu 18.04, encara que funciona per a moltes necessitats retro-compatibles. Actualment cal utilitzar Netplan.

Fitxer de configuració de les interfícies de xarxa (NICs) en sistemes Debian. Aquest és el fitxer principal de configuració. Guarda la configuració de les interfícies de xarxa. Aquest fitxer és llegit per les comandes ifup i ifdown quan s'activen les interfícies de xarxa (ja sigui explícitament o en l'arrencada del sistema)

Exemple de fitxer interfaces totes configurades per DHCP:

$ cat /etc/network/interfaces 
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp

Exemple de fitxer interfaces amb configuració estàtica:

$ cat /etc/network/interfaces 
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.1
network 192.168.1.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 192.168.1.1

Es pot utilitzar per automatitzar tasques abans i després d'activar les interfícies. Per això cal utilitzar les opcions pre-up o post-up:

També es pot canviar la MAC i que sigui permanent al iniciar la interficie

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
   ...
   hwaddress ether 08:09:0a:fa:ba:da

En aquest cas quan demanem una ip per dhcp sempre ens donara la següent MAC.

Podeu trobar exemples de configuració al fitxer comprimit /usr/share/doc/ifupdown/examples/network-interfaces.gz:

$ sudo gunzip /usr/share/doc/ifupdown/examples/network-interfaces.gz 
$ cat /usr/share/doc/ifupdown/examples/network-interfaces

Trobareu exemples de configuració del fitxer /etc/network/interfaces per a xarxes wireless a http://acacha.dyndns.org/mediawiki/index.php/Xarxes_Linux_Wireless#.2Fetc.2Fnetwork.2Finterfaces.

Paràmetre allow-hotplug:

Del manual del fitxer interfaces:

Lines beginning with "allow-" are used to identify interfaces that
should be brought up automatically by various subsytems. This may be
done using a command such as "ifup --allow=hotplug eth0 eth1", which
will only bring up eth0 or eth1 if it is listed in an "allow-hotplug"
line. Note that "allow-auto" and "auto" are synonyms.

Sembla que és una línia per evitar problemes amb udev i dispositius connectables en calent (ethernet USB):

S'utilitza per marcar interfícies per tipologies. A Ubuntu per exemple no pareix al fitxer per defecte i a debian si. A Ubuntu el fitxer:

$ cat /etc/udev/rules.d/85-ifupdown.rules 
# This file causes network devices to be brought up or down as a result
# of hardware being added or removed, including that which isn't ordinarily
# removable.
# See udev(7) for syntax. 

SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", GOTO="net_start"
GOTO="net_end"

LABEL="net_start"

# Bring devices up and down only if they're marked auto.
# Use start-stop-daemon so we don't wait on dhcp
ACTION=="add",     RUN+="/sbin/start-stop-daemon --start --background --pidfile /var/run/network/bogus --startas /sbin/ifup -- --allow auto $env{INTERFACE}"
ACTION=="remove",    RUN+="/sbin/start-stop-daemon --start --background --pidfile /var/run/network/bogus --startas /sbin/ifdown -- --allow auto $env{INTERFACE}"

LABEL="net_end"

Manual:

Recursos:

Exemples

Rutes estàtiques

Consulteu Rutes_estàtiques#Fitxer_.2Fetc.2Fnetwork.2Finterfaces_i_configuraci.C3.B3_de_rutes_est.C3.A0tiques de l'article rutes estàtiques.

Hooks de configuració de la xarxa

A les carpetes:

$ ls /etc/network/if-       --> Tabuleu dos cops
if-down.d/   if-post-down.d/ if-pre-up.d/  if-up.d/

Trobareu hooks de la configuració de la xarxa. Els hooks són scripts que s'executen en moment concrets (esdeveniments), en aquest cas els esdeveniment són:

Un exemple d'ús pot ser afegir rutes estàtiques.

En aquestes carpetes es col·loquen els scripts que volem que s'executin abans o després de l'engegada o aturada de la xarxa. Per exemple, si fem una ullada a la carpeta /etc/network/if-up.d:

$ ls -l /etc/network/if-up.d/
total 16
-rwxr-xr-x 1 root root 3190 2006-10-06 13:34 mountnfs
-rwxr-xr-x 1 root root 551 2006-05-29 04:48 ntpdate
-rwxr-xr-x 1 root root 160 2006-09-18 21:09 ntp-server
-rwxr-xr-x 1 root root 1120 2006-09-10 12:48 postfix

Són scripts que configuren aplicacions després de la configuració de la xarxa:

 • mountnfs: Monta els recursos NFS i SAMBA
 • ntpdate i ntp-server: Configuren ntp (servei de temps).....

Aquests fitxers, juntament amb les comandes ifup i ifdown les proporciona el paquet ifupdown.

Podem veure el detall del que s'executa al aixecar/apagar una targeta de xarxa amb les comandes:

$ sudo ifdown --verbose eth0
Configuring interface eth0=eth0 (inet)
route del -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.20 dev eth0
run-parts --verbose /etc/network/if-down.d
run-parts: executing /etc/network/if-down.d/avahi-autoipd
run-parts: executing /etc/network/if-down.d/wpasupplicant

ifconfig eth0 down
run-parts --verbose /etc/network/if-post-down.d
run-parts: executing /etc/network/if-post-down.d/avahi-daemon
run-parts: executing /etc/network/if-post-down.d/bridge
run-parts: executing /etc/network/if-post-down.d/wireless-tools
run-parts: executing /etc/network/if-post-down.d/wpasupplicant
run-parts: executing /etc/network/if-post-down.d/z50madwifi 
$ sudo ifup --verbose eth0
Configuring interface eth0=eth0 (inet)
run-parts --verbose /etc/network/if-pre-up.d
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/050madwifi
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/bridge
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/uml-utilities
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/wireless-tools
run-parts: executing /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant

ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 	  	up

route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.20 dev eth0
run-parts --verbose /etc/network/if-up.d
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/avahi-autoipd
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/avahi-daemon
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/mountnfs
 * Starting portmap daemon...
 * Already running.
 ...done.
 * Starting NFS common utilities
  ...done.
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/ntpdate
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/openssh-server
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/uml-utilities
run-parts: executing /etc/network/if-up.d/wpasupplicant

/etc/init.d/networking

Aquest fitxer és un script estàndard de configuració de serveis System V. Permet controlar el servei de xarxa. Les opcions són les estàndard de SystemV:

Arrancar la xarxa:

sudo /etc/init.d/networking start

Apagar la xarxa:

sudo /etc/init.d/networking stop

Apagar i arrancar la xarxa (reiniciar) la xarxa:

sudo /etc/init.d/networking restart

Apagar i arrancar la xarxa (reiniciar) la xarxa:

sudo /etc/init.d/networking force-reload

En aquest cas, les opcions restart i force-reload són equivalents.

restart està obsolet, cal fer stop i start en els Debian moderns


/etc/sysctl.conf

Controla paràmetres del kernel:

$ cat /etc/sysctl.conf

El podem utilitzar per activar ip_forwarding:

...
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
#net.ipv4.ip_forward=1
...

Consulteu l'article Capa_de_xarxa#Routers.

/etc/protocols

Aquest fitxer guarda els noms de protocols de TRANPORT utilitzats (o que suporta) aquest sistema.

$ cat /etc/protocols 
# Internet (IP) protocols
#
# Updated from http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers and other
# sources.
# New protocols will be added on request if they have been officially
# assigned by IANA and are not historical.
# If you need a huge list of used numbers please install the nmap package.

ip   0    IP       # internet protocol, pseudo protocol number
#hopopt 0    HOPOPT     # IPv6 Hop-by-Hop Option [RFC1883]
icmp  1    ICMP      # internet control message protocol
igmp  2    IGMP      # Internet Group Management
ggp   3    GGP       # gateway-gateway protocol
ipencap 4    IP-ENCAP    # IP encapsulated in IP (officially ``IP)
st   5    ST       # ST datagram mode
tcp   6    TCP       # transmission control protocol
egp   8    EGP       # exterior gateway protocol
igp   9    IGP       # any private interior gateway (Cisco)
pup   12   PUP       # PARC universal packet protocol
udp   17   UDP       # user datagram protocol
hmp   20   HMP       # host monitoring protocol
xns-idp 22   XNS-IDP     # Xerox NS IDP
rdp   27   RDP       # "reliable datagram" protocol
iso-tp4 29   ISO-TP4     # ISO Transport Protocol class 4 [RFC905]
xtp   36   XTP       # Xpress Transfer Protocol
ddp   37   DDP       # Datagram Delivery Protocol
idpr-cmtp 38  IDPR-CMTP    # IDPR Control Message Transport
ipv6  41   IPv6      # Internet Protocol, version 6
ipv6-route 43  IPv6-Route   # Routing Header for IPv6
ipv6-frag 44  IPv6-Frag    # Fragment Header for IPv6
idrp  45   IDRP      # Inter-Domain Routing Protocol
rsvp  46   RSVP      # Reservation Protocol
gre   47   GRE       # General Routing Encapsulation
esp   50   IPSEC-ESP    # Encap Security Payload [RFC2406]
ah   51   IPSEC-AH    # Authentication Header [RFC2402]
skip  57   SKIP      # SKIP
ipv6-icmp 58  IPv6-ICMP    # ICMP for IPv6
ipv6-nonxt 59  IPv6-NoNxt   # No Next Header for IPv6
ipv6-opts 60  IPv6-Opts    # Destination Options for IPv6
rspf  73   RSPF CPHB    # Radio Shortest Path First (officially CPHB)
vmtp  81   VMTP      # Versatile Message Transport
eigrp  88   EIGRP      # Enhanced Interior Routing Protocol (Cisco)
ospf  89   OSPFIGP     # Open Shortest Path First IGP
ax.25  93   AX.25      # AX.25 frames
ipip  94   IPIP      # IP-within-IP Encapsulation Protocol
etherip 97   ETHERIP     # Ethernet-within-IP Encapsulation [RFC3378]
encap  98   ENCAP      # Yet Another IP encapsulation [RFC1241]
#    99           # any private encryption scheme
pim   103   PIM       # Protocol Independent Multicast
ipcomp 108   IPCOMP     # IP Payload Compression Protocol
vrrp  112   VRRP      # Virtual Router Redundancy Protocol
l2tp  115   L2TP      # Layer Two Tunneling Protocol [RFC2661]
isis  124   ISIS      # IS-IS over IPv4
sctp  132   SCTP      # Stream Control Transmission Protocol
fc   133   FC       # Fibre Channel

/etc/services

Conté una llista dels noms de serveis reconeguts pel sistema (protocols a nivell aplicació).

Un extracte del fitxer:

tcpmux     1/tcp              # TCP port service multiplexer
echo      7/tcp
echo      7/udp
discard     9/tcp      sink null
discard     9/udp      sink null
systat     11/tcp     users
daytime     13/tcp
daytime     13/udp
netstat     15/tcp
qotd      17/tcp     quote
msp       18/tcp             # message send protocol
msp       18/udp
chargen     19/tcp     ttytst source
chargen     19/udp     ttytst source
ftp-data    20/tcp
ftp       21/tcp
fsp       21/udp     fspd
ssh       22/tcp             # SSH Remote Login Protocol
ssh       22/udp
telnet     23/tcp
smtp      25/tcp     mail
time      37/tcp     timserver
time      37/udp     timserver
rlp       39/udp     resource    # resource location
nameserver   42/tcp     name      # IEN 116
whois      43/tcp     nicname
tacacs     49/tcp             # Login Host Protocol (TACACS)
tacacs     49/udp
re-mail-ck   50/tcp             # Remote Mail Checking Protocol
re-mail-ck   50/udp
domain     53/tcp     nameserver   # name-domain server
domain     53/udp     nameserver
mtp       57/tcp             # deprecated
tacacs-ds    65/tcp             # TACACS-Database Service
tacacs-ds    65/udp
bootps     67/tcp             # BOOTP server
bootps     67/udp
bootpc     68/tcp             # BOOTP client
bootpc     68/udp
tftp      69/udp
gopher     70/tcp             # Internet Gopher
gopher     70/udp
rje       77/tcp     netrjs
finger     79/tcp
www       80/tcp     http      # WorldWideWeb HTTP
www       80/udp             # HyperText Transfer Protocol

Una de les utilitats d'aquest fitxer és consultar el port per defecte d'un protocol. Per exemple, si volem saber quin port utilitza el protocol smtp podem escriure:

$ cat /etc/services | grep smtp
smtp      25/tcp     mail
ssmtp      465/tcp     smtps      # SMTP over SSL

També es pot utilitzar al revés per conèixer el protocol més usual per a un port donat:

$ cat /etc/services | grep 80
www       80/tcp     http      # WorldWideWeb HTTP
www       80/udp             # HyperText Transfer Protocol
...............

Cal tenir en compte que totes les aplicacions de xarxa (com nmap o netstat) utilitzant la informació d'aquest fitxer per traduir ports en serveis. Per exemple:

$ netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State   
tcp    0   0 localhost:2208     *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:ldap         *:*           LISTEN   
tcp    0   0 localhost:47301     *:*           LISTEN   
tcp    0   0 localhost:mysql     *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:11211         *:*           LISTEN   
tcp    0   0 localhost:ipp      *:*           LISTEN   
tcp    0   0 localhost:postgresql  *:*           LISTEN   
tcp    0   0 *:smtp         *:*           LISTEN 

Els serveis als quals apareix el número de port són serveis que no apareixen al fitxer /etc/services. Els protocols que apareixen amb el seu nom (ipp,ldap,mysql,smtp...) són serveis que apareixen al fitxer /etc/protocols.

/etc/host.conf

Conté la manera per defecte de resoldre els noms i si es permeten més d'una IP en el fitxer hosts

/etc/hosts

Conté una llista de noms i IPs coneguts per la màquina, de manera que no fa falta utilitzar un servei DNS

/etc/hosts.allow i /etc/hosts.deny

Amb aquests fitxers es pot crear una llista ACL (Access Control List) de les màquines que poden (o no poden) accedir al nostre host.

$ cat /etc/hosts.allow 
# /etc/hosts.allow: list of hosts that are allowed to access the system.
#          See the manual pages hosts_access(5), hosts_options(5)
#          and /usr/doc/netbase/portmapper.txt.gz
#
# Example:  ALL: LOCAL @some_netgroup
#       ALL: .foobar.edu EXCEPT terminalserver.foobar.edu
#
# If you're going to protect the portmapper use the name "portmap" for the
# daemon name. Remember that you can only use the keyword "ALL" and IP
# addresses (NOT host or domain names) for the portmapper, as well as for
# rpc.mountd (the NFS mount daemon). See portmap(8), rpc.mountd(8) and 
# /usr/share/doc/portmap/portmapper.txt.gz for further information.
#
$ cat /etc/hosts.deny 
# /etc/hosts.deny: list of hosts that are _not_ allowed to access the system.
#         See the manual pages hosts_access(5), hosts_options(5)
#         and /usr/doc/netbase/portmapper.txt.gz
#
# Example:  ALL: some.host.name, .some.domain
#       ALL EXCEPT in.fingerd: other.host.name, .other.domain
#
# If you're going to protect the portmapper use the name "portmap" for the
# daemon name. Remember that you can only use the keyword "ALL" and IP
# addresses (NOT host or domain names) for the portmapper. See portmap(8)
# and /usr/doc/portmap/portmapper.txt.gz for further information.
#
# The PARANOID wildcard matches any host whose name does not match its
# address.

# You may wish to enable this to ensure any programs that don't
# validate looked up hostnames still leave understandable logs. In past
# versions of Debian this has been the default.
# ALL: PARANOID

/etc/resolv.conf

Llista dels DNS als que demanar els noms de domini. [2]

Fitxer /etc/ethers

Es pot utilitzar aquest fitxer per no haver d'utilitzar la mac cada cop que es fa un wakeonlan:

$ cat /etc/ethers
08:00:20:00:61:CA nommaquina

/etc/networks

Fitxer opcional (sovint no el tenim). Similar al fitxer /etc/hosts però per especificar xarxes. Exemple

loopback 127.0.0.0
localdomain 10.0.0.0

/etc/hostname

Conté el nom de la màquina:

$ cat /etc/hostname 
casa-linux

La comanda hostname ens proporciona el nom de la màquina.

/proc/net/arp

Aquest fitxer conté la taula del protocol ARP (Adress Resolution Protocol). Aquest protocol és l'encarregat de transformar IPs en MACs i és el que ens permet treballar amb IPs al nivell d'enllaç (xarxa àrea local).

$ cat /proc/net/arp 
IP address    HW type   Flags    HW address      Mask   Device
10.0.2.101    0x1     0x2     00:11:09:CE:25:8E *    eth0
192.168.0.240  0x1     0x2     00:12:17:FC:98:87 *    eth1
10.0.2.1     0x1     0x2     00:50:7F:1F:2C:A3 *    eth0
10.0.2.107    0x1     0x2     00:11:09:CE:26:3E *    eth0
10.0.3.234    0x1     0x2     00:14:22:09:AA:3F *    eth0

Ens dóna el mateix resultat que la comanda arp (encara que la comanda arp no està sempre instal·lada)

NOTA: No s'ha d'editar aquest fitxer directament. Cal utilitzar la comanda arp NOTA1: Només conté les MACS dels nodes (pcs o dispositius de xarxa) amb els quals s'ha establert alguna comunicació.

El podem utilitzar per obtenir les MACS de tots els dispositius d'una xarxa d'àrea local. Per això primer utilitzem nmap

sudo nmap 192.168.0.1-255

i després consultem la taula arp amb

$ cat /proc/net/arp

o la comanda

$ arp

/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

El gestor de dispositius de xarxa és udev i substitueix la funció del fitxer /etc/iftab. Veieu el següent exemple d'un disc dur en rack que és connecta a diferents màquines, totes iguals però cadascuna amb una adreça de xarxa amb una MAC diferent:

$ cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules 
# This file maintains persistent names for network interfaces.
# See udev(7) for syntax.
#
# Entries are automatically added by the 75-persistent-net-generator.rules
# file; however you are also free to add your own entries.

# PCI device 0x10ec:0x8167 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:30:05:eb:3a:e6", NAME="eth0"

# PCI device 0x10ec:0x8167 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:30:05:eb:a2:fc", NAME="eth1"

# PCI device 0x10ec:0x8167 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:30:05:eb:a3:8d", NAME="eth2" 

# PCI device 0x10ec:0x8167 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:30:05:eb:38:55", NAME="eth3"

# PCI device 0x10ec:0x8167 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:30:05:eb:38:04", NAME="eth4"

# PCI device 0x10ec:0x8167 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:30:05:eb:38:11", NAME="eth5"

# PCI device 0x10ec:0x8167 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{address}=="00:30:05:eb:38:0c", NAME="eth6"

Canviar el nom d'una interfície de xarxa

Es pot fer modificant el fitxer /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules:

/etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules

$ cat /etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules
# these rules generate rules for persistent network device naming

ACTION=="add", SUBSYSTEM=="net", KERNEL=="eth*|ath*|wlan*|ra*|sta*" \
    NAME!="?*", DRIVERS=="?*", GOTO="persistent_net_generator_do"

GOTO="persistent_net_generator_end"
LABEL="persistent_net_generator_do"

# build device description string to add a comment the generated rule
SUBSYSTEMS=="pci", ENV{COMMENT}="PCI device $attr{vendor}:$attr{device} ($attr{driver})"
SUBSYSTEMS=="usb", ENV{COMMENT}="USB device 0x$attr{idVendor}:0x$attr{idProduct} ($attr{driver})"
SUBSYSTEMS=="ieee1394", ENV{COMMENT}="Firewire device $attr{host_id})"
SUBSYSTEMS=="xen", ENV{COMMENT}="Xen virtual device"
ENV{COMMENT}=="", ENV{COMMENT}="$env{SUBSYSTEM} device ($attr{driver})"

IMPORT{program}="write_net_rules $attr{address}"
ENV{INTERFACE_NEW}=="?*", NAME="$env{INTERFACE_NEW}" 

LABEL="persistent_net_generator_end"

/etc/udev/rules.d/85-ifupdown.rules

$ /etc/udev/rules.d/85-ifupdown.rules
# This file causes network devices to be brought up or down as a result
# of hardware being added or removed, including that which isn't ordinarily
# removable.
# See udev(7) for syntax.

SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", GOTO="net_start"
GOTO="net_end"

LABEL="net_start" 

# Bring devices up and down only if they're marked auto.
# Use start-stop-daemon so we don't wait on dhcp
ACTION=="add",     RUN+="/sbin/start-stop-daemon --start --background --pidfile /var/run/network/bogus --startas /sbin/ifup -- --allow auto $env{INTERFACE}"
ACTION=="remove",    RUN+="/sbin/start-stop-daemon --start --background --pidfile /var/run/network/bogus --startas /sbin/ifdown -- --allow auto $env{INTERFACE}"

LABEL="net_end"

/proc/net/route

Conté la taula de rutes de la màquina. Aquest fitxer és molt similar al fitxer /proc/net/arp però per a la comanda route.

/etc/nscd.conf

És el fitxer de configuració del servei NSCD (Name Service Cache Daemon) en tots els sistemes.

/etc/nsswitch.conf

/etc/network/options

A Debian s'utilitza (és llegeix els continguts a l'executar l'init script /etc/init.d/networking/restart) per configurar les opciones d'arrancada de les targetes de xarxa. Exemple:

$ cat /etc/network/options
ip_forward=no
spoofprotect=yes
syncookies=no

'Recursos:

/proc/sys/net/ipv4

La carpeta proc conté el pseudo sistema de fitxers (realment aquest sistema de fitxers només existeix en memòria) que s'utilitza com una interfície per accedir a les estructures de dades del kernel de Linux. Majoritariament és de només lectura, però en alguns casos es poden modificar algunes variables. La informació del protocol IP es guarda a la carpeta:

/proc/sys/net/ipv4

/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Indica si la màquina fa o no les funcions d'Encaminador.

/proc/sys/net/ipv6

Equivalent a l'anterior però per a la versió 6 del protocol IP.

/etc/NetworkManager/

Directori on està la configuració de NetworkManager en cas de que estiga instal·lat. Es tracta del administrador de la configuració de la xarxa quant el Linu té GUI.

/etc/bind

Veieu la secció Configuració de bind de l'article sobre DNS.

/etc/bind/named.conf

Veieu la secció /etc/bind/named.conf de l'article sobre DNS.

/etc/bind/named.conf.local

Veieu la secció /etc/bind/named.conf.local de l'article sobre DNS.

/etc/bind/named.conf.options

Veieu la secció /etc/bind/named.conf.options de l'article sobre DNS.

How-Tos

Configurar múltiples IPs en una targeta estàticament

Com que en la configuració de la xarxa estan convivint els métodes clàsics amb els nous, el fitxer /etc/network/interfaces ha quedat en mig i es permeten varies configuracions.

La primera, la tradicional, és crear targetes virtuals o alias amb els noms <nic>:<n>, per exemple eth0:0, eth0:1:

auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.1.42
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1

auto eth0:0
allow-hotplug eth0:0
iface eth0:0 inet static
  address 192.168.1.43
  netmask 255.255.255.0

auto eth0:1
allow-hotplug eth0:1
iface eth0:1 inet static
  address 192.168.1.44
  netmask 255.255.255.0

No obstant, aquesta configuració no les crea de la mateixa manera que faria id addr add on no fa falta que tinga diferent nom.

Aquesta solució pot funcionar:

auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.1.42
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1

iface eth0 inet static
  address 192.168.1.43
  netmask 255.255.255.0

iface eth0 inet static
  address 192.168.1.44
  netmask 255.255.255.0

El problema és que falla amb algunes targetes de xarxa i no és fàcil de llegir. La solució proposada per Debian és la següent:

auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.1.42 
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1
  up  ip addr add 192.168.1.43/24 dev $IFACE label $IFACE:0
  down ip addr del 192.168.1.43/24 dev $IFACE label $IFACE:0
  up  ip addr add 192.168.1.44/24 dev $IFACE label $IFACE:1
  down ip addr del 192.168.1.44/24 dev $IFACE label $IFACE:1
  up  ip addr add 10.10.10.14/24 dev $IFACE label $IFACE:2
  down ip addr del 10.10.10.14/24 dev $IFACE label $IFACE:2

En la que es defineix la configuració bàsica i a continuació el que ha de fer al arrancar la targeta que és donar-li 3 ip addicionals i el que ha de fer al apagar-la.

Troubleshooting

Test de la xarxa

La següent bateria de comandes pot ser útil per tal de testejar el funcionament de la xarxa

$ping yahoo.com # verificar la conexión a Internet
$traceroute yahoo.com   # rastrear paquetes IP
$ifconfig         # verificar la configuración del 
                # anfitrión (host)
$route -n         # verificar la configuración de la ruta
$dig [@dns-server.com] host.dom [{a|mx|any}] |less
     # verificar registros host.dom DNS [@ dns-server.com] para 
     # un registro {a|mx|any}
$ichains -L -n |less   # verificar filtrado de paquetes (kernel 2.2)
$iptables -L -n |less   # verificar filtrado de paquetes (kernel 2.4)
$netstat -a        # mostrar todos los puertos abiertos
$netstat -l --inet     # mostrar los puertos en escucha
$netstat -ln --tcp     # mostrar puertos tcp en escucha (numérico)

Enllaços

http://arstechnica.com/gadgets/2016/04/the-ars-guide-to-building-a-linux-router-from-scratch/

https://dougvitale.wordpress.com/2011/12/21/deprecated-linux-networking-commands-and-their-replacements/

https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration#Multiple_IP_addresses_on_one_Interface